Informacija apie Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės rengiamą 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektą

ByAdministratorius

Informacija apie Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės rengiamą 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektą

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) bei 2023 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-107 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios nustatymo“ parengė 2023-2029 m. Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos projektą (toliau – Strategijos projektas), kuriam 2023 m. rugsėjo 25 d. Akmenės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-260 „Dėl pritarimo 2023–2029 m. Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos projektui“ pritarė.

Šiaulių regiono plėtros taryba 2023 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. ŠR/TS-49 „Dėl Naujosios Akmenės miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos (projekto) atitikimo 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planui patvirtinimo“ patvirtino, kad Strategijos projektas atitinka 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano 1 tikslą „Išnaudoti ekonominį regiono potencialą ir sudaryti sąlygas kurti naujas darbo vietas“ (tikslo kodas LT026-01), 1.2 uždavinį „Sukurti palankią aplinką SVV steigimuisi per bendros infrastruktūros naudojimo iniciatyvas (uždavinio kodas LT026-01-02) ir 3 tikslą „Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį (tikslo kodas LT026-03), 3.1 uždavinį „Plėtoti viešųjų paslaugų infrastruktūrą“ (kodas LT026-03-01) bei 8 pažangos priemonę „Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra“ (pažangos priemonės kodas LT026-03-01-05).

Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu buvo pakeistos Taisyklės, reglamentuojančios miestų vietos plėtros strategijų turinį, bei 2023m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-650 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos nustatymo“ iš naujo nustatyta vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos data, Naujosios Akmenės miesto VVG atlieka Strategijos projekto tikslinimą/papildymą.

Naujosios Akmenės vietos veiklos grupės pirmininkė I. Vismantienė

About the author

Administratorius administrator