Vidaus reikalų ministerija pristatė 2021- 2027 metų ES fondų investicijų programą

ByAdministratorius

Vidaus reikalų ministerija pristatė 2021- 2027 metų ES fondų investicijų programą

Šių metų spalio 20 d. Šiauliuose Šiaurės Lietuvos miestų vietos veiklos grupėms buvo pristatyta 2021 – 2027 metų ES fondų programa.

Miesto vietos veiklos grupės jau šių metų pabaigoje galės pradėti ruoštis naujo etapo Strategijos rengimui. Mažiausia numatyta Strategijos vertė- 500 000 Eur.

Vietos plėtros strategija turės atitikti 2021-2027 metų programos 4.7 ir 4.9 uždavinių tikslus.

4.7. uždavinys „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių”. (ESF+)

INVESTICIJOS SKIRTOS:

~ taikyti prevencines priemones socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims;

~ padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą;

~ padėti asmenims iš pažeidžiamų grupių – įsitraukti į darbo rinką (įskaitant ėmimąsi savarankiško darbo, verslo) ir joje išsilaikyti.

Tikslinė grupė: Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys; asmenys besiruošiantys išeiti arba išėję iš įkalinimo vietų; romai; mažiau galimybių turintis jaunimas; migrantai;

4.9. uždavinys „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtraukį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas” (ERPF)

INVESTICIJOS SKIRTOS

~ Skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas;

~ socialinio verslo (t. y. kuriančio darbo vietas, paslaugas ir (ar) prekes sunkiau integruojamoms bendruomenės gyventojų grupėms) kūrimasis ir plėtra.

~ per vietos plėtros strategijas remiant reikalingos įrangos įsigijimą, socialinio verslo pradinių produktų ir paslaugų sukūrimą, testavimą, rinkodaros priemonių kūrimą ir taikymą ir kt.

Tikslinė grupė: socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys (pvz., nusikaltimų aukos, benamiai, priklausomybėmis sergantys asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys, mažiau galimybių turintys jaunuoliai ir kt.); asmenys, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis; migrantai, priklausantys pažeidžiamų asmenų grupėms; nepalankias sąlygas turintys gyventojai; nepalankias sąlygas turintys vaikai, mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Pirmumo kriterijai (numatyta didesnė nuosavų lėšų dalis vietos plėtros strategijai įgyvendinti; planuojama investuoti į migrantų ir pabėgėlių socialinę integraciją; registravimo Vidaus reikalų ministerijoje data ir laikas yra pirmesnis).

Artimiausiame Naujosios Akmenės miesto veiklos grupės valdybos pasėdyje bus svarstoma, ar Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė dalyvaus 2021- 2027 metų ES fondų investicijų programoje.

2014-2020 m. ir 2021-2027 ES fondų investicijų programų palyginimas

2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa 2021-2027 ES fondų investicijų programa
Vienas fondas (ESF+)Du fondai (ESF+ ir ERPF)
20,68 mln. Eur i ir galimybė virškontraktuoti iki 5,78 mln. EurDvigubai daugiau lėšų – 52,46 mln. Eur
VPS rengimui -3 996 EurDvigubai daugiau lėšų 10 000 Eur
VPS administravimo lėšų – 2,9 mln. EurTrigubai daugiau lėšų- 11,41 mln. (100 proc. finansavimas)
Projektinių pasiūlymų atranka ir sąrašų sudarymasProjektų įgyvendinimo planų (paraiškų) naudos ir kokybės vertinimas
Programų palyginimas

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės

projekto veiklų koordinatorė

About the author

Administratorius administrator